• Cali
  Volgende Interactieve leermodules
  Met het programma CaliAuthor kunnen op gebruiksvriendelijke wijze interactieve leermodules worden gemaakt, waarmee het klassieke onderwijs kan worden ondersteund, uitgebreid of voorbereid. De gemaakte modules kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk in Blackboard geplaatst worden. Of naar wens plaatselijk of via intra- of internet worden aangeboden.

  RechtenOnline verwierf een licentie voor aangesloten juridische opleidingen van de makers van het programma: het Amerikaanse Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI), een samenwerkingsverband van ca. 200 Amerikaanse law schools.

  Onder de vlag van RechtenOnline zijn inmiddels ruim 30 Nederlandse modules gemaakt op uiteenlopende rechtsgebieden als Rechtsgeschiedenis, Privaatrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Intellectuele eigendom, Strafrecht, Belastingrecht. Deze modules kunnen direkt ingezet worden bij uw instelling, desgewenst door u aangepast. Maar ook kunt u eenvoudig en snel zelf modules maken.

  Aangesloten bij RechtenOnline? Dan kan uw instelling gratis gebruik maken van de modules die ontwikkeld zijn onder de vlag van de stichting RechtenOnline of gebruik maken van het programma CaliAuthor om zelf modules te maken.

  Zie www.cali.nl voor beschikbare CALI-modules en meer informatie.

  Meer weten over aansluiten bij RechtenOnline? Mail dan naar info@rechtenonline.nl.

  Cali.nl
  Supportsite Cali-nl

  Vernieuwde Cali-brochure
  Presentatie Cali (17 november 2011)
  Presentatie instructie aanmaken Cali-modules

   
 • Cyberdam
  Volgende virtuele stad
  Cyberdam is een product in ontwikkeling. Het is een virtuele stad waarin docenten hun eigen games kunnen maken om in het (tertiair) onderwijs in te zetten. Omdat er voor het maken van de games in Cyberdam geen ingewikkeld programmeerwerk of andere technische hoogstandjes nodig zijn, kunnen de docenten de games zelf maken. Zij kiezen daarbij zelf of zij de game naast of als onderdeel van hun vak gebruiken, of dat de game het hele vak vervangt. De ontwikkelde games komen later ook beschikbaar voor andere docenten. De games worden op een breed scala van vakgebieden gemaakt.

  In het kader Cyberdam worden voor 1-7-2009 25 games ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld:
  • Non Profit, INHOLLAND
  • Solliciteer ze!, Hogeschool Rotterdam
  • Safe Areas, Hogeschool Utrecht
  • Visie, Hogeschool Utrecht
  • Rechte Spoor, TU Delft / Erasmusuniversiteit Rotterdam
  • Cyberdam 3D, TU Delft
  • Digital Rights, Universiteit Leiden
  • Community Art, Hogeschool Rotterdam
  • Border Crossings, Hogeschool Rotterdam
  • VMBO-docent, Hogeschool Rotterdam
  • Privaatrecht, Hogeschool Utrecht
  • Dilemma's Hulpverlening, Hogeschool Utrecht
  • Wetgevingsproces, OUNL
  • Vergunningen, Hogeschool Leiden (e-merge)
  • Gezondheidsplein, Haagse Hogeschool (e-merge)
  • CC, Universiteit Leiden
  • Cybermaribo, Anton de Kom Universiteit van Suriname
  • Cyborg Services Incorporated, Hogeschool van Amsterdam
  • Expertisemarkt Jeugdbeleid, Hogeschool Utrecht


  Aangesloten bij RechtenOnline? Dan kan uw instelling gebruik gaan maken van de games die ontwikkeld zijn met behulp van Cyberdam.

  Meer weten over Cyberdam? Surf dan naar onderstaande website.

  Meer weten over aansluiten bij RechtenOnline? Mail dan naar info@rechtenonline.nl.

  Cyberdam

  Presentatie Cyberdam

   
 • Juridisch gesproken
  Volgende In het programma Juridisch gesproken volgt u een virtuele stage die gericht is op het leren voeren van juridische gesprekken. De virtuele stage doorloopt u bij het fictieve advocatenkantoor ‘Bys, Don & van Aken’. Het doel van de stage is tweeledig. U dient te achterhalen wat de kenmerken van goede juridische gesprekken zijn en u dient het voorbereiden van een (goed) juridisch gesprek te leren. Als u dat hebt gedaan, dan verlaat u de virtuele wereld, om zelf uw juridische gesprekken te houden

  Kenmerkend voor het pakket ‘Juridische gespreksvaardigheden’ is dat u het zelfstandig kunt bestuderen. Voorwaarden zijn dat u beschikt over de in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk vermelde voorkennis en over de in hoofdstuk 2, paragraaf 1 vermelde computerapparatuur.

  De instelling heeft de mogelijkheid de virtuele stage volledig in te bedden in hun onderwijs waarbij de student de gehele stage dient te doorlopen. Er kan ook voor worden gekozen de stage als aanvullend onderwijsmateriaal te gebruiken waarbij de student direct naar specifieke onderdelen kan kijken.

  Website Juridisch gesproken

  Presentatie Juridisch gesproken

   
 • JurInfo
  Volgende Juridische informatievaardigheden, e-learning.
  Studenten rechten (HBO en WO) moeten leren bepalen welke informatie ze nodig hebben, waar ze die moeten zoeken, hoe ze die moeten zoeken en hoe de gevonden gegevens te beoordelen. Verder dienen studenten te leren om de gevonden informatie op een toegankelijke manier te archiveren en te (her)gebruiken.

  Het e-learningsysteem JurInfo (Jurdische Informatievaardigheden) is een systeem met behulp waarvan studenten zich de genoemde vaardigheden eigen maken. Het systeem wordt zowel technisch als juridisch-inhoudelijk onderhouden in samenwerking met de stichting RechtenOnline.

  Een demo-versie inzien? Mail dan naar info@rechtenonline.nl

  Website Juridische Informatievaardigheden

  Presentatie JurInfo

   
 • Pleit voorbereid
  Volgende In het programma Pleit voorbereid doorloopt u, in de rol van een stagiair bij een fictief advocatenkantoor Bijs, Don & van Aken, een virtuele stage die specifiek op het leren houden van pleidooien is gericht. Deze stage doet u onder begeleiding van een ervaren collega, uw mentor Paula van Aken.

  Bij het doorlopen van deze stage, oriënteert u zich op het fenomeen 'pleiten' door het bijwonen van een werkoverleg, het voeren van gesprekken met diverse deskundigen, het bijwonen van een pleitforum, het bestuderen van relevante literatuur en het analyseren van pleidooien. U maakt kennis met de methode van het voorbereiden en houden van een pleidooi door aan de hand van een aantal stappen 'het gericht bestuderen van een dossier', 'het maken van een pleitnotitie', alsmede 'het oefenen' en het 'uiteindelijk houden van een pleidooi' te doorlopen.

  De instelling heeft de mogelijkheid de virtuele stage volledig in te bedden in hun onderwijs waarbij de student de gehele stage dient te doorlopen. Er kan ook voor worden gekozen de stage als aanvullend onderwijsmateriaal te gebruiken waarbij de student direct naar specifieke onderdelen kan kijken.

  De opnames dateren grotendeels uit het jaar 2000. De huidige functies van zowel de externe- en interne experts als deelnemers aan het pleitforum kunnen om die reden verschillen.

  Website Pleitvoorbereid

  Presentatie Pleit voorbereid

   
 • Recht in Beeld
  Het gebruik van digitaal videomateriaal in het onderwijs is snel aan het toenemen, ook in het juridisch onderwijs. Om het gebruik van dit materiaal te stimuleren en te vereenvoudigen is de collectie Recht in Beeld samengesteld. De collectie Recht in Beeld is ondergebracht bij Youtube en wordt beheerd in samenwerking met de stichting RechtenOnline. De collectie bevat onder andere interviews met docenten en beeldillustraties van belangrijke arresten. De collectie is in rechtsgebieden en categorieën ingedeeld zodat u makkelijk uw weg kunt vinden

  Meer weten over aansluiten bij RechtenOnline? Mail dan naar info@rechtenonline.nl.

  Youtube kanaal RechtenOnline
  Recht in Beeld - Algemeen
  Recht in Beeld - Arresten
  Recht in Beeld - Animaties
  Recht in Beeld - Beroepen
  Recht in Beeld - Scènes
  Recht in Beeld - Colleges
  Recht in Beeld - Interviews studenten
  Recht in Beeld - Interviews I
  Recht in Beeld - Interviews II
  Recht in Beeld - Publiekrecht
  Recht in Beeld - Privaatrecht
  Recht in Beeld - Internationaal Recht
  Recht in Beeld - Metajuridica
  Recht in Beeld - Begrippen

   
 • Rechten iets voor jou
  Volgende Het doel van de website www.rechtenietsvoorjou.nl is het bieden van laagdrempelige, gebruiksvriendelijke en instellingsoverschrijdende informatie over de hbo- en wo-rechtenopleidingen en het beroepenveld. De informatie is waardevrij, realistisch en authentiek. De website bevat onder andere interviews met studenten en mensen werkzaam in verschillende juridische beroepen.

  Aangesloten bij RechtenOnline? Dan wordt op Rechtenietsvoorjou.nl gratis een link geplaatst naar de website van uw instelling.

  Meer weten over aansluiten bij RechtenOnline? Mail dan naar info@rechtenonline.nl.

  Website Rechten iets voor jou?

   
 • Scriptiedossier
  Online ondersteuning zelfwerkzaamheid.
  Het scriptiedossier is een webapplicatie ter ondersteuning van het administratieve proces rond de totstandkoming van scripties en overige papers.

  Het scriptiedossier faciliteert onder meer het inschrijven door de student, het toewijzen van een begeleider, het plaatsen van documenten, automatische plagiaatcontrole, de beoordeling, digitale publicatie en evaluatie. Bij alle handelingen worden de betrokken personen middels een e-mailbericht geattendeerd.

  Er zijn eenvoudig voortgangsrapporten te genereren. Het scriptiedossier kan gekoppeld worden aan de instelling-specifieke authenticatieprocedure.

  Al deze onderdelen zijn flexibel opgezet. Zo kan worden ingesteld dat bij een specifieke inschrijving een verklaring verlangd wordt, de begeleider automatisch wordt toegewezen, de student naast de eindversie ook een opzet en concepten kan plaatsen, er gebruik gemaakt wordt van specifieke beoordelingscriteria, het werk vanwege bijzondere omstandigheden niet digitaal gepubliceerd zal worden en er een specifieke evaluatie aangeboden wordt. Voor de plagiaatcontrole zijn de detectiesystemen Ephorus en Urkund geïntegreerd.

  Het scriptiedossier is gelaagd opgezet. Een coördinator van een specifieke sectie kan zelf onderdelen beheren, docenten toevoegen en rechten verlenen.

  Aangesloten bij RechtenOnline? Dan kunt u ook binnen uw instelling gebruik gaan maken van deze tool voor online ondersteuning bij zelfwerkzaamheid.

  Meer weten over het Scriptiedossier of over het aansluiten bij RechtenOnline? Mail dan naar info@rechtenonline.nl.

  Website scriptiedossier

  Presentatie Scriptiedossier

   
 • SurfConext
  De producten van RechtenOnline maken voor authenticatie en deels ook autorisatie gebruik van SurfConext (voorheen Surffederatie).

   
 • In ontwikkeling
   
 • Archief projecten
  De volgende producten en diensten worden niet standaard ondersteund door RechtenOnline.